• تبریک روز تربیت بدنی

  اخبار تصویری

  تبریک روز تربیت بدنی

  روز تربیت بدنی مبارک

 • اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل

  اخبار تصویری

  اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل

  اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل

 • بازدید از روند خدمات در بیمارستانها

  اخبار متنی

  بازدید از روند خدمات در بیمارستانها

  معاون محترم توسعه دانشگاه از روند خدمات در بیمارستا نها بازدید کردند.

 • بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه

  اخبار تصویری

  بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه

  بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه عدالت

 • تبریک روز تربیت بدنی
 • اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل
 • بازدید از روند خدمات در بیمارستانها
 • بازدید معاون توسعه دانشگاه از کلنیک ویژه