اخبار جدید

بازدید از روند خدمات در بیمارستانها
1395/05/18

بازدید از روند خدمات در بیمارستانها

معاون محترم توسعه دانشگاه از روند خدمات در بیمارستا نها بازدید کردند.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادها


گوناگون


خانه