رسالت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

رسالت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

    مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد دانشگاه به منظور تامین ، تخصیص و توزیع عادلانه منابع مالی دانشگاه ، پیش بینی نیازهای آینده ، شناسائی ، جذب و بهره برداری از منابع موجود ، تهیه ، پیشنهاد و دفاع از سیاستهای اجرائی دانشگاه در زمینه بودجه ریزی و اجرای بودجه در چارچوب سیاستها و راهبردهای کلان دانشگاه زیر نظر معاونت توسعه و برنامه ریز ی منابع فعالیت می کند این مدیریت بر اساس ارزشهای عدالت اجتماعی ، قانون مداری ، کرامت انسانی ، فرهنگ اسلامی و شایسته سالاری و حمایت از نوآوری و استفاده از شیوه های علمی جهت شناسائی و استفاده از منابع ، تقویت روحیه امانتداری ، مسئولیت پذیری و کار تیمی ، پاسخگوئی مطمئن ، به موقع و قابل اتکا به مشتریان خود شامل واحدهای تابعه دانشگاه ، واحدهای ستادی ، مدیریت های ستادی ، معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع از جمله مدیریت مالی و مرکز نوسازی و تحول اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استانداری ، وزارتخانه و کارکنان مدیریت بودجه و ذینفعان شامل نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و دیگر سازمانهای نظارتی ارائه خدمت می کند سعی ما بر این است تا برنامه ریزی ، تامین ، توزیع و تخصیص منابع مالی بصورت عادلانه ، شفاف ، ضابطه مند و با استفاده از روش های علمی و فناوریهای جدید انجام پذیرد   ما بر آنیم تا با مشارکت کارشناسان خبره ، با دستیابی به منابع جدید و افزایش مستمر آن از منابع مالی کشور نسبت به تسریع در وصول منابع و تسهیل در انجام هزینه ها، منطبق با برنامه های مصوب کوشا باشیم .

اهداف کلان

 تلاش در جهت افزایش درآمدهای دانشگاه

 تلاش در جهت کاهش هزینه های دانشگاه

ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده

 بهبود رضایتمندی گیرندگان خدمت

 

راهبردها   

ساماندهی مدیریت منابع مالی دانشگاه در راستای اهداف برنامه های توسعه کشور و سیاستهای دانشگاه

طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی

توانمند سازی کارکنان

 ساماندهی و توسعه مدیریت اطلاعات

بهبود فرآیندهای بودجه و ارتقاء بهره وری

 


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط