همکاران

 شرح وظایف رئيس گروه بودجه :
خانم آلیس خراسانی

1- مطالعه و شناخت سياستهاي كلي و خط مشي‌هاي اساسي كشور و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت متبوع و ضوابط اجرائي بودجه جهت تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي، موافقتنامه‌های مربوط به بودجه و هماهنگي و همكاري جهت تكميل و تنظيم آنها
 
2- نظارت بر تخصيص اعتبار به واحدهاي تابعه با توجه به عملكرد و نياز واحدها و بودجه مصوب و تخصيص ابلاغيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

3- نظارت بر تهيه شاخصهاي بودجه‌اي و برآورد هزينه واحد و مقايسه با بودجه مصوب و پيگيري كسريهاي احتمالي بودجه از طريق مراجع ذيربط

4- نظارت بر اجراي بودجه با توجه به عملكرد واحدها و تهيه نمودارها و جداول مقايسه‌ هزينه‌ها، اعتبارات تخصيصي، درآمدها، رديفهاي بودجه و تجزيه و تحليل آنها

5- ارائه راه كارها و برنامه‌هاي لازم در جهت استفاده بهينه از منابع موجود

6- شركت در جلسات و سمينارهاي مربوط به گروه بودجه

7- پيگيري دريافت اعتبار رديف‌هاي بودجۀمندرج در قانون بودجه كل كشور


8- اظهار نظر در مورد پيشنهاد واحدها براي استخدام از نظر مالي

9- انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق

شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي بودجه جاري :
خانم محبوبه رونده
آفای اسماعیل معنوی

مهدی کمالی
ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت
 
ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي

شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها

ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن

نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها

همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط

نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن

بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف

بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها

بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم

اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود  

برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه

برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور

مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه

مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي

نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي

پيگيري قراردادهاي منعقده (اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )
 
شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي بودجه درآمد اختصاصي
خانم آليس خراساني

ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت

ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي

شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها

ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن

نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها

همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط

نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن

بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف

بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها

پيش بيني و برآورد درآمد اختصاصي دانشگاه

توزيع و تقسيم درآمد اختصاصي دانشگاه به تفكيك حوزه هاي مختلف

نظارت بر نحوه هزينه كرد درآمد اختصاصي در حوزه هاي مختلف

بررسي و تحليل عملكرد درآمد اختصاصي در بودجه تفصيلي

بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش درآمد اختصاصي

ارتباط و هماهنگي با حوزه هاي درآمدزاي دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه

شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي بودجه عمراني:
مهنازکیانی

ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي

جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها

همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط

بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف

بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها

بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم

مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه

جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه

استعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات 
  


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط