اپراتور

 

شرح وظايف اپراتور:

مهناز كياني

شماره تماس داخلي: 1230

 

1.       انجام امور مربوط به آماده سازی و راه اندازی دستگاههای اصلی و جانبی

2.       راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها و جریان عملیات رایانه های در حال کار

3.       نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی

4.       تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله

5.       بکار بردن برنامه های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستمها

6.       گزارش اشکالات موجود در برنامه ها، رایانه ها و تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوط

7.       انجام امور مربوط به نگهداری و طبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات بر اساس ضوابط تعیین شده

8.       ورود داده ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات

9.       تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز

10.   دریافت اسناد و مدارک ارجاعی و تحویل آن به مسئول ذیربط پس از پایان عملیات

11.   ارائه گزارش میزان فعالیتهای انجام شده و اشکالات فنی همراه پیشنهادات به مقام مافوق

12.   انجام سایر امور مربوط


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط