کارشناس مسئول بودجه

آلیس خراسانی

مهدی کمالی:کارشناس پایش عملکردو درآمد بودجه

اسماعیل معنوی:کارشناس مالی بودجه

عصمت خلیقی:کارشناس تحلیل صورت های مالی بودجه

مهلا میرانی:کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد سلامت


شرح وظايف كارشناس مسئول برنامه ريزي بودجه جاري :

1-اخذ اطلاعات لازم و ضروری جهت تهیه و تنظیم و انعقاد به موقع تفاهم نامه

2-اخذ اطلاعات مربوط به حقوق پرسنل خزانه ای از امور مالی(ماهیانه به تفکیک واحد و نوع استخدام)

3-تهیه و تنظیم گزارش پایش عملکرد صورت گرفته از واحدهای مربوطه(ماهیانه)

4-ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی در جهت تسهیل امور و سرعت بخشیدن به انجام وظایف محوله

5-تهیه گزارش تحلیلی و کارشناسی از درآمد و هزینه های هر واحد به طور میانگین

6-تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت اسناد درآمدی ارسال شده به بیمه ها و دریافت از بیمه و محاسبه کسورات(جهت بیمارستانها و شبکه های بهداشت و درمان)

7-ثبت اطلاعات ضروری در سامانه جامع بودجه


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط