گروه بودجه عمرانی


مهناز کیانی

شرح وظایف:

1-تهیه و تنظیم فرمهای بودجه تفصیلی،مبادله موافقت نامه های عمرانی

2-به روز نمودن شناسنامه پروژه های عمرانی در دست اقدام دانشگاه

3-بازدید دوره ای پروژه ها و تهیه گزارش تحلیلی

4-تهیه و تنظیم جدول کلی مربوط به اعتبارات مصوب و مطالبات کلیه پروژه ها

5-انجام مکاتبات لازم و ضروری با واحدهای مربوطه،وزارت و سازمان مدیریت

6-پاسخ به موقع و با نهایت دقت به نامه های وارده به این حوزه اعم از نامه های وزارتی و یا ارگانهای نظارتی و...برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط