معرفی

 

      

                  دکتر علی نویدیان

   معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی


شرح وظايف :

 • تعيين سياستها و خط مشي هاي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمينه مديريت و برنامه ريزي  منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي
 • تامين نيازهاي نيروي انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي دانشگاه
 •  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي كليه واحدهاي تابعه
 •  تعيين و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم در زمينه امور پرسنلي، اداري، خدمات پشتيباني، مالي، نگهداري حسابها، انجام هزينه ها، حفظ اموال و نظارت بر حسن اجراي آنها
 •  نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري، عمراني و اختصاصي
 •  نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي
 •  ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اداري و مالي حوزه ستادي و دانشگاه
 •  مطالعه، بررسي و پيشنهاد طرحهاي اصلاحي در مورد توسعه سازمان و مديريت در محورهاي نظام مديريت، ساختار وتشكيلات،سيستمها و روشها، طبقه بنديمشاغل و آموزش علوم و فنون اداري- مديريتي
 •  تنظيم سياستها و خط مشي هاي تدوين بودجه بر اساس سياستها و برنامه هاي مصوب وزارت متبوع
 •  تهيه و ارائه مناسبترين طرحهاي معماري و عمراني واحدهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي منطبق بااصول علمي و امكانات و شرايطجغرافيايي، فرهنگي و اقليمي
 •  بررسي نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزات و بررسي جهت تامين، نگهداشت، نوسازي و توسعه مراکز و موسسات بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي
 •  نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني
 •  اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهي كاركنان
 •  نظارت بر انجام امور حقوقي دانشگاه و حسن اجراي قوانين و مقررات موضوعه
 •  ابلاغ قوانين، مصوبات، آئين نامه ها و اساسنامه هاي مربوط به واحدهاي تابعه و وابسته دانشگاه
 •  تهيه و تنظيم طرحها و لوايح پيشنهادي در ارتباط با ماموريت حوزه معاونت
 •  نظارت، پايش و ارزشيابي سياستها، برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي در حال اجرا
 •  طراحي و استقرار نظام آماري مورد نياز سلامت و آموزش پزشكي
 •  تهيه، تنظيم واجراي برنامه هاي مربوط به ارائه خدمات آماري مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي و نظارت برحسن اجراي آنها
 •  جمع آوري، جمع بندي، طبقه بندي، چاپ و نشر اطلاعات، آمار و شاخصهاي سلامتي و آموزشي
 • شركت در كميته‌ها، كنفرانسها، كميسيونها، سمينارهاي اداري و مالي.


تلفن:5-33372151      داخلی:1111-1228
تلفن مستقیم  :     32-33372031

پست الكترونيك : 

آدرس :  میدان دكتر حسابي - بلوار جنت - پرديس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - ستادمركزي معاونت پشتیبانی


معاونت توسعه و مدیریت منابع

محتوای مرتبط