مدیریت مالی


مدیریت امور مالی :فاطمه راد

 

شماره مستقیم                       3425769    

شرح وظایف جاری و ادواری 

  رئوس وظایف

-   برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه .

-   انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله .

-   بکارگیری نظامهای پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده بهینه از منابع .

-   مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.

-    تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستور العملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی.

شرح وظایف

1- مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.

2- مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای .

3- بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.

4- نظارت بر وضعیت نقدینگی .

5- مشارکت در تصمیم گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود .

6- تدوین آئین نامه و دستور العملهای مالی ، اجرائی .

7- شرکت در جلسات بودجه .

8- برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکرد با بودجه .

9- بررسی و تائید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات .

10- اعمال نظارت مالی بر ثبت و نگهداری و کنترل دارائیهای ثابت .

11-  برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط .

12- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح .

13-  نظارت عالی بر ثبت بموقع دفاتر قانونی

14-  برنامه ریزی بمنظور انطباق نظامهای مالی و تهیه گزارشهای مالی و هزینه یابی دانشگاه با توجه به تغییرات بوجود آمده در فعالیتها .

15- هماهنگی امور مالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مالی .

16-نظارت بر نگاهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاریها سهام اسناد بهادار اسناد تضمینی و نظایر آن .

17- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیئت امناء و .... در خصوص مسائل مالی و نظارت بر اجرای آن .

18- تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه  ،  به نحوی که کلیه کارکنان در جریان امور همکاران خود قرار گرفته و در موارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد .

19- تصمیم گیری در خصوص تامین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت .

20-  همکاری لازم بمنظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه و تایید آن  و همچنین تهیه گزارشات مدیریت مورد نیاز دانشگاه .

21-  خط مشی و رویه بمنظور رفع مغایرات با اشخاص و دانشگاههای طرف حساب .

22- برنامه ریزی بمنظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز .

23- برنامه ریزی بمنظور شمارش موجودی انبارها.

24- تهیه و تدوین دستور العملهای تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تایید معاون پشتیبانی .

25-نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات  ،  دستور العملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی .

26- هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت .

27- انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون پشتیبانی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد