اخبار > رقابت 177داوطلب آزمون پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روایت تصویر