فرایندهای کاری اداره رفاه و بازنشستگی

 فرایندهای کاری اداره کارگزینی ( رفاه و بازنشستگی)

فرایند و نمودار طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان
فرایند و نمودار انتصاب

فرایند و نمودار بازنشتگی در مواردیکه تحقق بازنشستگی منوط به درخواست فرد باشد

فرایند و نمودار بازنشستگی در مواردیکه نیاز به درخواست مستخدم نمی باشد
فرایند بازنشستگی در اجرای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
فرایند بازنشستگی اختیاری

فرا
یند محاسبه تعیین بدهی خدمت غیر رسمی ( روز مزدی )
فرایند برقراری عائله مندی و اولاد بازنشستگان
فرایند برقراری کمک هزینه عائله بندی پرسنل زن معیل

فرایند احتساب سنوات خدمت غیر رسمی
فرایند حقوق وظیفه وراث ( ماده 82 قانون استخدام کشوری )
فرایند پرداخت کمک هزینه فوت به پرسنل شاغل یا بازنشسته
فرایند حقوق وظیفه وراث ( ماده 83 قانون استخدام کشوری )
فرایند برقرای حقوق وراث ( ماده 81 قانون استخدام کشوری )
فرایند استرداد و یا انتقال کسور بازنشستگی ( بازخرید- اخراجی – استعفاء )
فرایند از کار افتادگی کارکنان ( ماده 79 قانون استخدام کشوری )

   دانلود : فرایند حقوق وظیفه وراث ( ماده 83 قانون استخدام کشوری )           حجم فایل 119 KB
   دانلود : فرایند پرداخت کمک هزینه فوت به پرسنل شاغل یا بازنشسته           حجم فایل 152 KB
   دانلود : فرایند حقوق وظیفه وراث ( ماده 83 قانون استخدام کشوری )           حجم فایل 119 KB
   دانلود : فرایند احتساب سنوات خدمت غیر رسمی           حجم فایل 164 KB
   دانلود : فرایند برقراری کمک هزینه عائله بندی پرسنل زن معیل           حجم فایل 153 KB
   دانلود : فرایند برقراری عائله مندی و اولاد بازنشستگان           حجم فایل 151 KB
   دانلود : رایند محاسبه تعیین بدهی خدمت غیر رسمی ( روز مزدی )           حجم فایل 151 KB
   دانلود : فرایند بازنشستگی اختیاری           حجم فایل 161 KB
   دانلود : فرایند بازنشستگی در اجرای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری           حجم فایل 157 KB
   دانلود : فرایند و نمودار بازنشستگی در مواردیکه نیاز به درخواست مستخدم نمی باشد           حجم فایل 150 KB
   دانلود : فرایند و نمودار بازنشتگی در مواردیکه تحقق بازنشستگی منوط به درخواست فرد باشد           حجم فایل 207 KB
   دانلود : فرایند و نمودار انتصاب           حجم فایل 171 KB
   دانلود : رایند و نمودار طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان           حجم فایل 170 KB

محتوای مرتبط