برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

 

 

 

 دكتر هدايت شاكري

 

شماره تماس مستقيم: 33295767-054

 

شماره تماس داخلي: 1187

 

پست الكترونيك : shakerihedayat@yahoo.com

 

 

شرح وظايف مدير برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد:

 

1-انجام مطالعات لازم در زمینه طرح هائی مرتبط با روش های نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای دانشگاه به منظور هم سوئی با سیاستها و هدف های نهائی دانشگاه.

2-مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به ارتقاء رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه.

3-مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده منابع موجود دانشگاه با در نظر گرفتن به ارتقاء بازده دانشگاه.

4- مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده منابع موجود دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط.

5-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی.

6-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه.

7-نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها. 

8-نظارت و ارزیابی دقیق و مستمر از وضعیت کیفی و کمی منابع موجود در دانشگاه به منظور شناخت قابلیت ها.

9-نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه(جاری،عمرانی،تملک دارائیهای سرمایه ای و ...)دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

10-بررسی بودجه پیشنهادی واحدهای مختلف و تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی در چارچوب اهداف و ضوابط دانشگاه.

11-نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه بر اساس برنامه ها و فعالیتها.

12-ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای دانشگاه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیت ها با همکاری مدیریت مالی.

13-پیش بینی اعتبارات ارزی دانشگاه به منظور ماموریتهای علمی و ... و تامین تجهیزات،لوازم،کتب و نشریات مورد نیاز...

14-مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهبود مستمر فرآیندهای کاری. 

15-بررسی و مطالعه نظامهای جبران خدمت(حقوق و مزایا)کارکنان و تهیه و تدوین طرح مناسب در این رابطه با همکاری مدیریتهای ذیربط.

16-ایجاد و بهنگام سازی سیستم اطلاعات منابع انسانی،مالی،فنی و ...

17-تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از واحدهای ذیربط و تهیه گزارشهای کمی-تحلیلی موردی و دورهای لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.

18-ارائه گزارشهای مدون و تحلیل های اختصاصی از هر واحد برای مسئولین مربوطه در راستای ارزیابی عملکرد واحدها. 

19-انجام سایر امور محوله بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 


 

 

 


 محتوای مرتبط