اداره رفاه و بازنشستگی

 

 

 

سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی : فاطمه شهریاری

- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات بازنشستگی  و امور رفاهی

شماره تماس : 3414552 داخلی1130

 

 


 

کارگزین : زهرا كشاورز                                                                                                      

صدور احکام بازنشستگی

مکاتبات مربوط به بازنشستگی

بررسی پرونده و صدور ابلاغ بازنشستگی

محاسبه سنوات غیر رسمی نظیر سربازی-طرح-روزمزد

قطع و برقراری حقوق ورثه

تشکیل پرونده مربوط به افراد بازنشسته

شماره تماس 3414552 داخلی1113

 

 


 

متصدی امور دفتری : غلامرضا کیخا

شماره تماس : 3414552 داخلی1113

 

 


کارگزین : عبدالکریم کیخا

شماره تماس " 3414552 داخلی 1113

 

 

 


کارگزین : مسعود اسدالهی

 

شماره تماس : 3414552 داخلی1113

 

 


 


محتوای مرتبط