اداره کارگزینی غیر هیات علمی

 

معاون مدیر توسعه و سرمایه انسانی : فاطمه شهریاری

- نظارت بر کل امور اداری

شماره تماس : داخلی 1232 

رئیس اداره کارگزینی غیر هیات علمی : مهراله شیخ حسینی

- نظارت بر کل حوزه کارگزینی

شماره تماس : داخلی 1116

  

کارگزین مسئولصفر جلال زائی

- انجام امور مربوط به تخلفات اداری کارکنان

- نقل و انتقالات

- قرارداد بیمه روستایی

شماره تماس :  داخلی 1139كارشناس IT: محمود حسيني

- سوپروایزر نرم افزار احکام پرسنلی (صدور احکام)

- مدیر سیستم حضور و غیاب

- سوپروایزر نرم افزار آموزش کارکنان

- رابط اتوماسیون

پست الکترونیک : intel_computer_center@yahoo.com

شماره تماس : داخلی 1142


 

کارگزین: زهره رخشانی

- امور مربوط به استخدام

- امور مربوط به ضریب k  ماموریت آموزشی پزشکان خارجی

z_rakhshani_2005@yahoo.com پست الکترونیک :

شماره تماس :  داخلی 1110


 

 

کارگزینزهره ارضی

- امور مربوط به مرخصی ها

شماره تماس : داخلی 1119 

کارگزینالهام خمر

- امور مربوط به به طرح پیام آور بهداشت - طرح لایحه 

- امریه

- ماموریت آموزشی کارکنان

شماره تماس :  داخلی 1148


 

ماشین نویس: حمیده مهدی پور

- امور مربوط به فوق العاده مدیریتها

- امور مربوط به انواع پاسها

شماره تماس : داخلی 1110 

 

کارگزینمحبوبه فنائی

- صدور احکام
شماره تماس : داخلی 1110

 کارشناس IT :رضا کیخواه آریا

- سوپروایزر نرم افزار احکام پرسنلی (صدور احکام)

- مدیر سیستم حضور و غیاب

- رابط اتوماسیون

- صدور احکام پرسنلی

پست الکترونیک : rezakeikhaharia.it@gmail.com

شماره تماس :  داخلی 1142


 

کارشناس IT: بابک سنجرانی

- مدیر سیستم حضور غیاب 

- پست الکترونیک:justbabak@yahoo.com

شماره تماس :  داخلی 1139
 


محتوای مرتبط