جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر مجید یوسفی معاونت توسعه 054-33372032 معاونت توسعه مدیریت و منابع
دکتر مهدی زند حقیقی مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 054-33372031 معاونت توسعه مدیریت و منابع
غلامحسن حیدری معاون مدیر امور پشتیبانی و رفاهی 054-33372096 معاونت توسعه مدیریت و منابع
امین الله جهانتیغ رئیس 054-33372148 fax:054-33295774 054-33372084 دبیرخانه مرکزی
مسعود عباس زاده میز خدمت 054-33372150 دبیرخانه مرکزی
رضا بندهی رئیس 054-33372095 054-33372099 اداره تدارکات
غلامرضا کیخا رئیس 054-33372094 اداره نظارت بر خدمات عمومی
آقایان مهدی شوکتی-غلامرضا شریعت پور نقلیه و خدمات خودرویی 054-33372097 اداره نظارت بر خدمات عمومی
سمیه شهرکی رئیس 054-33372142 امور مالی ستاد
حمید سنچولی کارشناس 054-33372079 امور مالی ستاد
فریده خمر رئیس 054-33372162 اداره رفاه تربیت بدنی
دکتر شاکری مدیریت 054-33295767 مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
آلیس خراسانی معاون 054-33295754 مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
آقا نان دهی مدیر حقوقی 054-33372141 مدیریت امور حقوقی/اداره قراردادها
خانم مینو رئیس اداره امور قراردادها 054-33372140 مدیریت امور حقوقی/اداره قراردادها
مهندس اکاتی مدیریت 054-33332126 fax:33372127 مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی
افشین محمودی رئیس 054-33295826 اداره تعمیرات و نگهداری

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط