نظام پیشنهادات

فرمهای مرتبط

فرم گزارش عملکرد کمیته نظام پیشنهادهای سازمان


قوانین ،بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط

 

تصویب نامه شماره 158795 هیئت وزیران

پیشنهادهای غیر قابل ارزیابی

شاخص های ارزشیابی پیشنهادها

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده (19)(20)(21)مصوبه مجلس شورای اسلامی به شماره 109740

 بخشنامه شماره 35622

بخشنامه شماره 195940 سال 81

بخشنامه شماره 430 سال 79

شاخص های ارزیابی عمومی سال 90 دستگاهها

فرایند نظام پیشنهادهای سازمان


کتب ،مقالات و مطالب مرتبط

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ( دکتر مجید کرد رستمی )

درسنامه آموزشی << آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن >.

فرایند نظام پیشنهاد های سازمان

قوانین و مقررات مربوطه به ارائه پیشنهاد

نظام پیشنهادات

اجرای برنامه در دانشگاه زنجان

اصلاح فرایندها،روش های انجام کار

اجرای نظام پیشنهادات در وزارت جهاد کشاورزی

جدول نحوه امتیاز دهی به پیشنهاد

دستورالعمل اعمال امتیاز پیشنهادها در طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان،مشاوران و مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد کشاورزی

نظام پیشنهادات

برگه پیشنهاد


فرم ارائه پیشنهاد - نظر سنجی


توسعه و تحول اداری

محتوای مرتبط