کارشناس مسئول بودجه

شرح وظايف كارشناس مسئول برنامه ريزي بودجه جاري :

آلیس خراسانی

 


شماره تماس مستقيم: 33295754


 1-      ارتباط مستمر با كارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مديريت

2-      ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي

3-      شركت در دوره هاي بودجه براي به روز شدن اطلاعات

4-      جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها

5-      ارائه بودجه تنظيم شده به هيات امنا و دفاع از موارد آن

6-      نگهداري دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعاليت ها و طرح ها

7-      همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط

8-      نظارت بر نحوه ي تكميل فرم هاي مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه

9-      شركت در كميته هاي مختلف به منظور بررسي اعتبارات در خواستي واحدها و دفاع از آن

10-   بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف

11-   بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها

12-   بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم

13-   اظهار نظر و بررسي كليه مسائل مالي و بودجه اي كه ارجاع مي شود  

14-   برنامه ريزي زمان بندي شده بر اساس بودجه ي تصويبي دانشگاه

15-   برنامه ريزي اعتبارات حاصل از تبصره ها و رديف هاي بودجه ي كل كشور

16-   مطالعه و بررسي طرح ساماندهي نظام بودجه نويسي دانشگاه

17-   مطالعه و برنامه ريزي جهت مكانيزه كردن بودجه نويسي

18-   نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ به مديريت مالي

19-   پيگيري قراردادهاي منعقده (اين بند توسط كارشناسان مربوط تهيه مي شود و ماحصل كار به كارشناس برنامه و بودجه ارائه مي شود تا در تكميل فرم ها استفاده نمايد )

 


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط