گروه بودجه عمرانی

کارشناسان عمرانی

مهناز کیانی


1-ارتباط مستمر از طريق شبكه با اداره اعتبارات و امور مالي

2-جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي و اعتبارات درخواستي واحد ها بر اساس هزينه عملكرد واقعي واحدها

3-همكاري با مسئولين امر در تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه دستگاه مربوط

4-بررسي و نظارت بر پياده كردن ارقام بودجه در فرم هاي مختلف

5-بررسي و نظارت بر پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ي فعاليت ها و طرح ها و برنامه ها

6-بررسي تهيه پيشنهاد اصلاحيه يا متمم بودجه در صورت لزوم

7-مطالعه و برنامه ريزي در حالت هاي تحقق طرح جامع مصوب و نيازهاي دانشگاه

8-جمع آوري اطلاعات و بررسي هاي لازم به منظور پيش بيني بودجه سالانه

9-استعلام در مورد نياز هاي واحدها و تجهيزات


 


برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد

محتوای مرتبط