بایگانی دانشگاه

 مسئول بایگانی ستاد  مرکزی دانشگاه : پرویز نارویی

شرح وظایف:

نظارت بر انجام عملکردها  و تقسیم کار در بین کارکنان بایگانی

حفظ و نگهداری نامه ها  اوراق اسناد م مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی

ایجاد دفاتر راهنمای اداری و پرسنلی و حفظ و نگهداری از آن

ارسال سوابق و پروندها به واحدهای درخواست کننده ذیصلاح مطابق مقررات و اصول بایگانی

تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

صورت برداری   طبقه بندی  کدگذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوطه و احتیاجات سازمان مطبوع

پیگیری و نظارت بر برگشت بموقع سوابق و پرونده های درخواستی

آشنایی با سیستم مکانیزه ( ثبت ورود و ذخیره سازی اسناد و پرونده ها بصورت الکترونیکی )

ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی

انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق

ارائه آمار و گزارشات به مسئولین مافوق