معرفی مدیر پشتیبانی

نام و نام خانوادگي :دكتر مهدی سرحدی

پست الکترونیک :

شرح وظایف :

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

-  صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

- نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

- شركت در كميسيون ها و سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

 

معرفی معاون مدیریت پشتیبانی

 


 

تماس با مدیریت در ارتباط با سوالات/ مشکلات / انتقادات و پیشنهادات شما