معرفی مدیر پشتیبانی

 

سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

 

 
دکتر ملک کیانی
سرپرست مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

-  صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

- نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

- شركت در كميسيون ها و سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

 

تماس با مدیریت در ارتباط با سوالات/ مشکلات / انتقادات و پیشنهادات شما